clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Świat Oka Sp. z o.o. adres: ul. Merliniego 9, 02-511 Warszawa

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, Dariusz Chmielewski z którą kontakt w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji związanych z nimi spraw możliwy jest poprzez e-mail: iod@swiatoka.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1

3. Cele, podstawy i zakres przetwarzania danych przez Świat Oka Sp. z o.o.

3.1. Czynności związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • zapewnienie opieki zdrowotnej,
 • świadczenie usług medycznych,
 • zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 • weryfikacja danych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • realizacja praw Pani/Pana jako pacjenta,
 • opieka około obsługowa,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności,
 • zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • realizacja obowiązku podatkowego, w tym prowadzenia rachunkowości,
 • świadczenie usług marketingowych,
 • dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług,
 • prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz rozmów przychodzących.

3.2. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Świat Oka wynika z działań podejmowanych przez Panią/Pana w zakresie niżej wymienionych usług lub czynności.

Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych Maksymalny zakres przetwarzanych danych
konsultacje, e- konsultacje, badania okulistyczne, rejestracja pacjenta Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z przechowywaniem dokumentacji medycznej (20lat). imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, oddział NFZ
e-recepta Art.9ust.2lit.h)RODO-ŚWIADCZENIEUSŁUGMEDYCZNYCH e-recepta Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawawzwiązku z przechowywaniem e-recepty (5lat) imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, oddział NFZ
e-sklep Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – PRZEPISY PRAWA Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, między innymi w związku z przechowywaniem ksiąg rachunkowych (6lat). imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres email, nr konta bankowego
marketing, w tym informacje o produktach, usługach oraz o specjalnych akcjach promocyjnych oferowanych przez Świat Oka Art. 6 ust. 1 lit. a) – ZGODA Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. adres IP, imię, nazwisko, nr telefonu, adres email.
dochodzenie praw Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES Dane przechowywane są do momentu wygaśnięcia praw lub roszczeń związanych z wykonywaniem usług. dane niezbędne do prowadzenia postępowania
opinia klienta Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES Dane przechowywane są wraz z dokumentacją pacjenta, do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Imię i nazwisko, nr telefonu, adres email
monitoring wizyjny i audio Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30dni. Dane z monitoringu audio przechowywane są przez okres 2 lat. dane z monitoringu wizyjnego na terenie Świat Oka, dane pochodzące z nagrania rozmów przychodzących oraz wychodzących.
korespondencja Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA Dane pochodzące z korespondencji przechowywane są przez okres 2 lat. dane identyfikacyjne, imię i nazwisko adres pocztowy, adres e-mail, IP, dane pochodzące z korespondencji

Dane po upływie wymienionych okresów są trwale usuwane lub podlegają animizacji.

3.3. Przepisy prawa:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2015 roku o działalności leczniczej;
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowa w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych są:

 • inne podmioty lecznicze współpracujące w zakresie zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
 • dostawcy zaopatrujący w rozwiązania techniczne / organizacyjne w zakresie realizacji świadczonych usług / zarządzania Świata Oka Sp. z o.o. (w tym dostawcy usług teleinformatycznych, usługkurierskich / pocztowych, wyposażenia, inne),
 • dostawcy usług prawnych i doradczych,
 • osoby upoważnione przez Panią/̨ Pana w ramach realizacji praw pacjenta
 • odbiorcą danych w zakresie pozostawienia opinii o placówce na formularzu internetowym jestGoogle LLC będący odrębnym administratorem danych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Profilowanie danych.

6.1. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w zakresie obsługi strony internetowej i będą polegały na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie internetowej. Szczegóły opisane są w Polityce Prywatności i Cookies www.swiatoka.pl

6.2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji przez Świat Oka, w tym o profilowanie polega na zasadach tworzenia preferencji pacjentów celem dostosowania usług do potrzeb pacjenta oraz przygotowania przekazywanej treści marketingowej. Administrator zapewnia, że w trakcie profilowania nie sięga do Pani/ Pana dokumentacji medycznej.

Zawsze jednak ma Pani/Pan prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co Pani/ Panu zapewniamy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

7. Pani/Pana prawa

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, odmowa podania danychmoże skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oświadczenie Administratora

Zarząd Świat Oka Sp. z o.o. oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

W celu realizacji praw lub uzyskania informacji związanej z ochroną danych prosimy o wysłanie wiadomości na adres: iod@swiatoka.pl

Szczegółowe informacje będą dostępne w siedzibie Świat Oka.