clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter

Rabat powitalny 10%!

Jesteś u nas pierwszy raz?

Skorzystaj z rabatu powitalnego 10% * na wizytę okulistyczną lub optometryczną.

Wybierz swoją wizytę:

 • Konsultacja okulistyczna,
 • Lekarz specjalista powierzchni oka i chorób rogówki – konsultacja
 • Lekarz specjalista angioobrazowania i chorób siatkówki – konsultacja
 • Kompleksowe badanie optometryczne
 • Kompleksowe badanie optometryczne z topografią rogówki
 • Kompleksowe badanie optometryczne – dobór korekcji okularowej

umów się on-line i w uwagach wpisz hasło WITAJ10  lub zadzwoń do nas na numer 22 307 79 77 i podaj to samo hasło.

Rabat zostanie naliczony podczas wizyty w Świecie Oka.

* Rabat obowiązuje od poniedziałku do piątku, dotyczy tylko nowych Pacjentów i nie sumuje się z innymi promocjami.

Nie dotyczy konsultacji okulistycznych, optometrycznych oraz ortoptycznych dziecięcych.

Regulamin promocji „Rabat powitalny 10%”

Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Rabat powitalny 10%” (dalej ”Promocja”) prowadzonej przez Świat Oka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-511, ul. Dominika Merliniego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707248, (dalej „Organizator”).

1. Czas trwania Promocji.
Promocja trwa od 08.11.2021 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

2. Miejsce prowadzenia Promocji.
Promocja obowiązuje w Centrum Okulistycznym Świat Oka, ul. Merliniego 9 w Warszawie na terenie Polski.

3. Przedmiot Promocji.
Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 10% (dalej „Rabat”) od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży usługi

 • Lekarz okulista – konsultacja
 • Lekarz specjalista chorób oczu – konsultacja
 • Lekarz specjalista powierzchni oka i chorób rogówki – konsultacja
 • Lekarz specjalista angioobrazowania i chorób siatkówki – konsultacja
 • Kompleksowe badanie optometryczneKompleksowe badanie optometryczne z topografią rogówki
 • Kompleksowe badanie optometryczne – dobór korekcji okularowej

znajdującej się w aktualnej ofercie Centrum Okulistycznego Świat Oka w czasie trwania Promocji.

4. Warunki i zasady skorzystania z Promocji.

a) Promocja obejmuje nowych Pacjentów, którzy pierwszy raz zostaną zarejestrowani w systemie obsługi pacjentów „Unison”

b) Z Promocji może skorzystać Pacjent, który poda hasło „WITAJ10” w następujący sposób:

 • Wpisze w polu „Uwagi” podczas rejestracji on-line na stronie www.swiatoka.pl
 • Poda rejestratorce/rejestratorowi medycznemu podczas rejestracji wizyty poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Centrum Okulistycznego Świat Oka
 • Poda rejestratorce/rejestratorowi medycznemu podczas rejestracji wizyty w placówce Centrum Okulistycznego Świat Oka

c) Pacjent może wybrać tylko jedną usługę z wyszczególnionych w Pkt. 3, z której chciałaby skorzystać.

d) Rabat udzielany jest jednorazowo.

e) Rabat jest udzielany na wizyty od poniedziałku do piątku.

f) Rabat zostanie naliczony podczas płatności za usługę.

g) Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.

h) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w czasie trwania Promocji w Centrum Okulistycznym Świat Oka, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

i) Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz nie jest przenoszalny.j) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Rabatu Pacjentom niespełniającym warunków z Pkt 4.

5. Reklamacje i adres do korespondencji.

a) Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Dominika Merliniego 9, Warszawa 02-511; lub mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: kontakt@swiatoka.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji Promocji „Rabat powitalny 10%”. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego; adres do korespondencji; opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; oraz żądanie skarżącego. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona –w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.

b) Informacje dotyczące Promocji są dostępne w Centrum Okulistycznym Świat Oka, ul. Dominika Merliniego 9. Regulamin Promocji jest dostępny w Centrum Okulistycznym Świat Oka oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.swiatoka.pl

6. Dane osobowe.

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Promocji jest Organizator, Świat Oka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominika Merliniego 9, 02-511 Warszawa. Informujemy, że dane osobowe podane przez pacjentów w związku Promocją przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Promocji, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji pacjentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

b) Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania oraz zastosował środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

c) Pacjent ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawienia ich, wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania, żądania sprostowania lub usunięcia, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

d) Świat Oka Sp. z o.o. powołał Inspektora Danych Osobowych, kontakt: iod@swiatoka.pl

7. Postanowienia końcowe.

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym wydłużenia bądź skrócenia czasu Promocji. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem: www.swiatoka.pl oraz zostanie umieszczona w Centrum Okulistycznym Świat Oka. Zmiana zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 3-dniowym. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych przez pacjentów na podstawie dotychczasowych postanowień.

b) Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Warszawa, 28.01.2020 r.


Aneks do regulaminu promocji „Rabat powitalny 10%”

Aneks wchodzi w życie 08.11.2021 r.

W obowiązującym regulaminie promocji „Rabat powitalny 10%” wprowadza się następujące zmiany:

Pkt 3 Przedmiot Promocji otrzymuje brzmienie:3.Przedmiot Promocji.

Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 10% (dalej „Rabat”) od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży usługi

 • „Konsultacja okulistyczna”,
 • „Lekarz specjalista powierzchni oka i chorób rogówki – konsultacja”,
 • „Lekarz specjalista angioobrazowania i chorób siatkówki – konsultacja”,
 • „Kompleksowe badanie optometryczne”,
 • „Kompleksowe badanie optometryczne z topografią rogówki”
 • „Kompleksowe badanie optometryczne – dobór korekcji okularowej”

znajdującej się w aktualnej ofercie Centrum Okulistycznego Świat Oka w czasie trwania Promocji