Świat Oka Centrum Okulistyczne

Infolinia Infolinia i zapisy 22 307 79 77 REJESTRACJA ONLINE


2019-09-25
Jesień z okularami progresywnymi Hoya. Oprawy tańsze nawet o 700 zł!

Jesienna promocja okularów progresywnych w Studio Optycznym Świat Oka. Przy zakupie okularów progresywnych ze szkłami Hoya, markowe oprawy okularowe tańsze nawet o 700 zł !

  • Przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi Hoya Mystyle, rabat na oprawy 700 zł*
  • Przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi Hoya Lifestyle, rabat na oprawy 500 zł*
  • Przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi Hoya Balansis, rabat na oprawy 300 zł*

 

*Rabat liczony jest tylko od ceny oprawy okularowej.

Promocja trwa do 31.12.2019r.

 

Regulamin akcji promocyjnej „Jesień z okularami progresywnymi Hoya ”

Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Jesień z okularami progresywnymi HOYA”(dalej ”Akcja”) prowadzonej przez Świat Oka Salony Optyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02- 511, ul. Dominika Merliniego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000751382 o kapitale zakładowym w wysokości 10000 PLN posiadającą NIP:5213842777 REGON:381581310 , (dalej „Organizator”).

I. Czas trwania akcji promocyjnej

Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 16.09.2019r. do 31.12.2019r.

II. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja obowiązuje w Studio Optycznym Świat Oka na terenie Polski.

III. Przedmiot promocji

Przedmiotem promocji jest rabat na zakup opraw okularowych korekcyjnych w Studio Optycznym Świat Oka wchodzącej w skład pełnych okularów korekcyjnych z soczewkami Hoyalux Id  Mystyle V+, Hoyalux  Id Lifestyle V+, Hoyalux

IV. Warunki i zasady skorzystania z akcji promocyjnej

1.Akcja promocyjna obejmuje wszystkich pacjentów, którzy w okresie od dnia 16.09.2019r. do 31.12.2019r dokonają zakupu okularów korekcyjnych u Organizatora z ww. soczewkami.

2.Przez okulary korekcyjne rozumie się kompletną parę okularów, czyli oprawy oraz soczewki okularowe.

3.Pacjenci, którzy zamówią pełne okulary korekcyjne ze szkłami uprawnieni są do uzyskania rabatu na oprawki korekcyjne wchodzące w skład zamównionych okularów korekcyjnych tj.
a) Przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi Hoyalux Id Mystyle V+, cena opraw okularowych korekcyjnych zostanie pomniejszona o kwotę 700 zł brutto.
b) Przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi Hoyalux Id Lifestyle V+, cena opraw okularowych korekcyjnych zostanie pomniejszona o kwotę 500 zł brutto.
c) Przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi Hoyalux Balansis, cena opraw okularowych korekcyjnych zostanie pomniejszona o kwotę 300 zł brutto.

4.Promocja nie sumuje się z innymi promocjami.

5.Promocja nie podlega wymianie na gotówkę.

6.Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość usługi/towaru jest niższa od nominału. W przypadku gdy wartość usługi/towaru jest wyższa od nominału vouchera, klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.

7.Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Organizatora.

V. Reklamacje i adres do korespondencji

1.Wszelkie reklamacje dotyczące akcji promocyjnej można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: ul. Dominika Merliniego 9, Warszawa 02-511; lub mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: optyk@swiatoka.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji w akcji promocyjnej „Ty płacisz a my zwracamy!” Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego; adres do korespondencji; opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; oraz żądanie skarżącego. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona –w zależności od sposobu złożenia reklamacji –listem poleconym lub wiadomością e-mail.

2.Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w Studio Optycznym Świat Oka, ul. Dominika Merliniego 9. Regulamin akcji promocyjnej jest dostępny w Studio Optycznym Świat Oka.

VI. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w akcji promocyjnej jest Organizator, tj. Świat Oka Salony Optyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominika Merliniego 9, 02-511 Warszawa. Informujemy, że dane osobowe podane przez pacjentów w związku z Akcją promocyjną przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji akcji promocyjnej, oraz w celu rozpatrzenia reklamacji pacjentów w związku z art. 6 pkt. b zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania oraz zastosował środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

3.Pacjent ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawienia ich, wniesienia sprzeciwu dla dalszego ich przetwarzania, żądania sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pacjent ma również prawo do usunięcia danych osobowych po upływie wymaganego przepisami prawa okresu archiwizacji dokumentów.

4.Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w akcji  promocyjnej.

5.Świat Oka Salony Optyczne Sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt: Jędrzej Bajer, telefon 533 80 70 40, email: iod@odoplus.pl

VII. Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym wydłużenia bądź skrócenia czasu trwania akcji promocyjnej. Informacja o zmianie Regulaminu  zostanie umieszczona w Studio Optycznym Świat Oka. Zmiana zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 3-dniowym. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych przez pacjentów na podstawie dotychczasowych postanowień.

2.Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

 

Warszawa, 15.09.2019r.