Polityka bezpieczeństwa

oko

Zadzwoń 
w godzinach 
8:00 - 20:00 

lub skorzystaj z konsultacji online

Umów się na wizytę
 • Dane po upływie wymienionych okresów są trwale usuwane lub podlegają animizacji.

3.3. Przepisy prawa:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2015 roku o działalności leczniczej;
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  kodeks cywilny;
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowa w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych są:

 • inne podmioty lecznicze współpracujące w zakresie zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
 • dostawcy zaopatrujący w rozwiązania techniczne / organizacyjne w zakresie realizacji świadczonych usług / zarządzania Świata Oka Sp. z o.o. (w tym dostawcy usług teleinformatycznych, usług kurierskich / pocztowych, wyposażenia, inne),
 • dostawcy usług prawnych i doradczych,
 • osoby upoważnione przez Panią̨/Pana w ramach realizacji praw pacjenta.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Profilowanie danych.

   6.1. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w zakresie obsługi strony internetowej i będą polegały na automatycznej analizie lub            prognozie zachowania danej osoby na stronie internetowej. Szczegóły opisane są w POLITYCE PRYWATNOŚCI I COOKIES www.swiatoka.pl 

   6.2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji przez Świat Oka, w tym o profilowanie polega na zasadach tworzenia preferencji                           pacjentów celem dostosowania usług do potrzeb pacjenta oraz przygotowania przekazywanej treści marketingowej. Administrator           zapewnia, że w trakcie profilowania nie sięga do Pani/ Pana dokumentacji medycznej.

Zawsze jednak ma Pani/Pan prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co Pani/ Panu zapewniamy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

7. Pani/Pana prawa

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oświadczenie Administratora

Zarząd Świat Oka Sp. z o.o. oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

W celu realizacji praw lub uzyskania informacji związanej z ochroną danych prosimy o wysłanie wiadomości na adres: iod@swiatoka.pl

Szczegółowe informacje będą dostępne w siedzibie Świat Oka.

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO, informujemy, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych jest:

Świat Oka Sp. z o.o. adres: ul. Merliniego 9, 02-511 Warszawa

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Michał Gross, z którym kontakt w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji związanych z nimi spraw możliwy jest poprzez e-mail: iod[at]swiatoka.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele, podstawy i zakres przetwarzania danych przez Świat Oka Sp. z o.o.

    3.1. Czynności związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • zapewnienie opieki zdrowotnej,
 • świadczenie usług medycznych,
 • zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 • weryfikacja danych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • realizacja praw Pani/Pana jako pacjenta,
 • opieka około obsługowa,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności,
 • zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • realizacja obowiązku podatkowego, w tym prowadzenia rachunkowości,
 • świadczenie usług marketingowych,
 • dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług,
 • prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz rozmów przychodzących.

  3.2. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Świat Oka wynika z działań podejmowanych przez Panią/Pana w zakresie niżej wymienionych usług lub czynności.

Cel przetwarzania danych

Podstawa przetwarzania 
i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Konsultacje, e- konsultacje,      badania okulistyczne

Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH
 Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z przechowywaniem dokumentacji medycznej (20lat).

imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, oddział NFZ

e-recepta

Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z przechowywaniem e-recepty (5lat)

imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, oddział NFZ

e-sklep

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - PRZEPISY PRAWA              Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, między innymi w związku z przechowywaniem ksiąg rachunkowych (6lat).

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres email, nr konta bankowego

marketing, w tym informacje o produktach, usługach oraz o specjalnych akcjach promocyjnych oferowanych przez Świat Oka

Art. 6 ust. 1 lit. a) - ZGODA                                           Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

adres IP, imię, nazwisko, nr telefonu, adres email.

dochodzenie praw

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES
Dane przechowywane są do momentu wygaśnięcia praw lub roszczeń związanych z wykonywaniem usług.

dane niezbędne do prowadzenia postępowania

monitoring
wizyjny i audio

dane z monitoringu wizyjnego na terenie Świat Oka, dane pochodzące z nagrania rozmów przychodzących oraz wychodzących.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES
Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30dni. Dane z monitoringu audio przechowywane są przez okres 2 lat


korespondencja

dane identyfikacyjne, imię i nazwisko adres pocztowy, adres e-mail, IP, dane pochodzące z korespondencji


Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA
Dane pochodzące z korespondencji przechowywane są przez okres 2 lat

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES WWW.SWIATOKA.PL

Informacje ogólne

 1. Operatorem i właścicielem serwisu www.swiatoka.pl jest Świat Oka Sp. z o.o.
2.   Serwis   realizuje   funkcje   pozyskiwania   informacji   o   użytkownikach   i   ich zachowaniach w następujący sposób: 
-poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; 
-poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka);
-poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www;
3. Operatorem hostingu jest firma ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C Udostępniona wydawcy serwisu www.swiatoka.pl narzędzia pozwalające na monitorowanie pracy strony i zachowań użytkowników (m.in. poprzez logi serwera istatystyki odwiedzin).

Informacje w formularzach 

1.   Serwis   przekazuje   drogą   elektroniczną   informacje   podane   dobrowolnie   przez użytkownika   podczas   kontaktu   za   pomocą   formularza   kontaktowego.   Formularz kontaktowy   przeznaczony   jest   dla   pacjentów   zainteresowanych   leczeniem   w Centrum Okulistycznym
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP itp.)
3. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji   i   żądania   zaprzestania   przetwarzania   swoich   danych   dowolnym momencie. Dane podane w formularzu są przetwarzane przez personel Centrum Okulistycznego Świat Oka w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.w celu nawiązania kontaktu z zainteresowanym pacjentem.

Informacja o plikach cookies 

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki   tekstowe,   które   przechowywane   są   w   urządzeniu   końcowym   użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu lub podmioty z nim współpracujące (na przykład dostawcy systemu statystyk odwiedzin).
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
5.   W   ramach   serwisu   stosowane   są   dwa   zasadnicze   rodzaje   plików   cookies:„sesyjne”(session cookies)oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony   w   parametrach   plików   cookies   lub   do   czasu   ich   usunięcia   przez użytkownika.
6.   Oprogramowanie   do   przeglądania   stron   internetowych   (przeglądarka internetowa) zazwyczaj   domyślnie   dopuszcza   przechowywanie   plików   cookies   w urządzeniu końcowym użytkownika.  Użytkownicy serwisu mogą dokonać  zmiany ustawień   w   tym   zakresie.   Przeglądarka   internetowa   umożliwia   usunięcie   plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje   na   ten   temat   zawiera   pomoc   lub   dokumentacja   przeglądarki internetowej.
7.   Ograniczenia   stosowania   plików   cookies   mogą   wpłynąć   na   niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
8.   Pliki   cookies   zamieszczane   w   urządzeniu   końcowym   użytkownika   serwisu   i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
9.   Zalecamy   przeczytanie   polityki   ochrony   prywatności   tych   firm,   aby   poznać zasady   korzystania   z   plików   cookie   wykorzystywane   w   statystykach:   Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć Google,   która   dostarcza   statystyki   odwiedzin   dla   Serwisu,   użytkownik   może przeglądać   i   edytować   informacje   wynikające   z   plików   cookies   przy   pomocy narzędzia :https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki 

W   wielu   przypadkach   oprogramowanie   służące   do   przeglądania   stron internetowych (przeglądarka   internetowa)   domyślnie   dopuszcza   przechowywanie informacji   w   formie   plików   cookies   i   innych   podobnych   technologii     w   urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza,  że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownik i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu   przeglądarki   internetowej,   z   której   Użytkownik   korzysta   możliwe   jest   np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: 
Gdzie szukać pomocy? 
Kompleksowe   informacje   dostępne   są   w   ustawieniach   oprogramowania   (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: 
•Internet Explorer
•Mozilla Firefox
•Chrome
•Opera
•Itp.
Informujemy,   że   ograniczenia   bądź   wyłączenia   stosowania   plików   cookies   i   innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszej stronie. 
Informacje dodatkowe 
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in.pod adresem wszystkoociasteczkach.pl,   youronlinechoices.com   lub   w   sekcji   Pomoc   w   menu przeglądarki internetowej. 


Logi serwera 


1.   Informacje   o   niektórych   zachowaniach   użytkowników   podlegają   logowaniu   w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Dane zapisywane w warstwie serwerowej (za pomocą narzędzi dostarczanych przez   administratora   serwera)   wykorzystywane   są   najczęściej   w   przypadku włamania   na   serwer   lub   celowego   uszkodzenia   strony.   Wówczas   na   podstawie takich danych policja jest w stanie ustalić sprawcę włamania na serwer.
3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
-czas nadejścia zapytania; 
-czas wysłania odpowiedzi; 
-nazwę stacji klienta; 
-identyfikacja realizowana przez protokół HTTP; 
-informacje  o błędach jakie nastąpiły  przy  realizacji transakcji  HTTP;  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdyprzejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik; 
-informacje o przeglądarce użytkownika; 
-informacje o adresie IP.
4. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
5. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


Dane Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świat Oka Sp. z o.o.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Gross -adres e-mail: iod[at]swiatoka.pl
3. Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej   jakości   administrowania   stroną   www.   Ponadto   służą   nam   one   do sporządzania   statystyk   dotyczących   sposobu   korzystania   przez   użytkowników   z naszej   strony   www.   Gromadzone   dane   nie   są   ujawniane   osobom   trzecim,   za wyjątkiem   upoważnionych   przepisami   prawa   organów   władzy   publicznej   na podstawie art. 6ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Narzędzie do analizowania danych 


1. Serwis www.swiatoka.pl korzysta z rozwiązań dostarczanych przez spółkę HotjarLtd z siedzibą na Malcie pod adresem St Julian's Business Centre, 3, Elia ZammitStreet, St Julian's STJ 1000(„Hotjar”).
2. Narzędzia dostarczane przez Hotjar pozwalają na monitorowanie i analizowanie zachowań     użytkowników     poprzez     wykorzystanie     m.in.     następujących funkcjonalności:   heatmapy,   nagrywanie   ruchów   użytkownika   na   stronie,   ścieżki konwersji,   nawigacja,   przewijanie   strony,   ruch   kursora,   ankiety   i   badania   opinii użytkowników.
3. Narzędzia Hotjar mogą zbierać następujące informacje:
a)adres IP urządzenia (w sposób który uniemożliwia identyfikację użytkownika),
b)lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie),
c)rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami (rodzaj systemu operacyjnego),
d)rodzaj przeglądarki
e)Pliki Cookies 
4. Dane zbierane przez Hotjar przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany, co uniemożliwia identyfikację poszczególnych użytkowników.
5.   Zbierane   informacje   są   wykorzystywane   przez   Świat   Oka   Sp.   z   o.o.   w   celu analizowania i rozwoju serwisu oraz rozwoju usług dostępnych w ramach serwisu.
6. Więcej informacji na temat polityki prywatności  stosowanej przez Hotjar jest dostępnych pod linkiem:https://www.hotjar.com/privacy.
7. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, skorzystaj z linku wyłączającego aktywności mierzone przez Hotjar: https://www.hotjar.com/opt-out. Monitorowanie Hotjar może uruchomić się ponownie w przypadku gdy użytkownika wróci na stronę www.swiatoka.pl po uprzednim usunięciu plików cookie w danej przeglądarce.


Narzędzie do przetwarzania danych 


Serwis   swiatoka.pl   korzysta   z   usług   user.com   (   UserEngage   z   o.o.   Grzybowska   87Warszawa, 00-844 contact@userengage.com) tworzącego specjalistyczne oprogramowanie, które może byćwykorzystywane do przetwarzania   danych   osobowych.   Polityka   prywatności   znajduje   się   pod   linkiem:https://user.com/pl/polityka-prywatnosci/  

                 

                   

Cel przetwarzania danych

Podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danychKonsultacje,                                        e- konsultacje,                                  badania okulistyczne

Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH                                                                       Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z przechowywaniem dokumentacji medycznej (20lat).

imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, oddział NFZ


e-recepta

Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH                                                Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z przechowywaniem e-recepty (5lat)

imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, oddział NFZ


e-sklep

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - PRZEPISY PRAWA                                                 Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, między innymi w związku z przechowywaniem ksiąg rachunkowych (6lat).

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres email, nr konta bankowego


marketing, w tym informacje o produktach, usługach oraz o specjalnych akcjach promocyjnych oferowanych przez Świat Oka

Art. 6 ust. 1 lit. a) - ZGODA                                                                                     Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

adres IP, imię, nazwisko, nr telefonu, adres email.


dochodzenie praw

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES
Dane przechowywane są do momentu wygaśnięcia praw lub roszczeń związanych z wykonywaniem usług.

dane niezbędne do prowadzenia postępowania


opinia klienta

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES

Dane przechowywane są wraz z dokumentacją pacjenta, do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Imię i nazwisko, nr telefonu, adres email


Monitoring
wizyjny i audio

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES
Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30dni.

Dane z monitoringu audio przechowywane są przez okres 2 lat.

dane z monitoringu wizyjnego na terenie Świat Oka, dane pochodzące z nagrania rozmów przychodzących oraz wychodzących.


korespondencja

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA
Dane pochodzące z korespondencji przechowywane są przez okres 2 lat.

dane identyfikacyjne, imię i nazwisko adres pocztowy, adres e-mail, IP, dane pochodzące z korespondencji


opinia klienta

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES
Dane przechowywane są wraz z dokumentacją pacjenta, do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

imię i nazwisko, nr telefonu, adres email